Category Archives: Uncategorized

NINI? – By Restless Fire [Hot Confessions]

Hot Confession: Kune outi engihlekisana nayo. Asithandani kodwa siyafunana. Lento sayiqala singanakile, sakudlala, ngoba vele siphuma esigodini esisodwa akubanga yinkinga kade engicela icell number. Kwasho ukuthi ngelinye ilanga wangithumela isms ekhononda ngokushisa kwelanga wathi into emsizayo nje ukuthi yena akagqoki … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

HARD TO FIND – BY NAUGHTY ANGEL [HOT CONFESSIONS]

HOT CONFESSION Ngithanda indoda engisebenza nayo. Mude, namashiye amahle, neminwe emide ebonakalayo ukuthi ubhuti uyizanakelela. Ngelinye ilanga besihleli senza umsebenzi, eseceleni kwami, ngilizwa igazi lami ligijima uma esondela kimi ebuza imibuzo mayelana nomsebenzi. Uma enganakile, ngimubuka phansi phezulu, ngenyuke ngebhulukwe … Continue reading

Posted in Hot Confessions, Uncategorized | 1 Comment

IMITHETHO YOKUDLA INKOMO (HAYI LEDLA UTSHANI) by Not Your Average Zulu Guy

1.Qinisekisa ukuthi inkomo yomgitshelwa imanzi. 2. Uma seyimanzi, yivule ngezandla zombili. Uma unesibindi faka ulimi lwakho uma ungenaso faka iminwe emithathu bese umukhuhlakhuhla ngayo. Uyifake, uyikhiphe, uyifake, uyikhiphe kuze kufike lapho ingquza yomkhwelwa iba noketshezi. Qhubeka umukhuhle kuze kufike lapho … Continue reading

Posted in Uncategorized

ISONDO LINGCOLA XA KUTHENI? – By Chap Yezimanga

Translations: ukwabelana ngesondo (Xhosa) – ukuya ocansini (Zulu) – sex (English) imilebe (Xhosa) – izindebe (Zulu) – lips (English) “Iyho! Sisi uyakundixolela, imilebe yakho ithi ndiphuze!” La ngamazwi omfundisi wenkonzo exelela elinye inenekazi endilaziyo. Eli nenekazi, masithi igama lalo nguNokuzola, … Continue reading

Posted in Uncategorized

MZALA WAMI (SHORT STORY) by Fantasy Traveller

Mzala wami Mzala! Ngiyethemba nisaphila nabantwana. Nami ngiyaphila noma umkhuhlane wobusika ucishe wedlula nami nje. Ngahamba kahle nangalelalanga noma ngaze  ngafika ngakusasa ekhaya ngenxa yetransport. Ngahlala ewaiting room kwaze  kwashaya u 21h00 ebusuku lingafiki ibhasi. Cabanga-ke mzala ngingedwa nje  umuntu … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Ubuhle nobubi? by Confident Black Woman

Cha, impela, abantu banezimanga. Ngivuke namhlanje kuthiwa kukhona usozaziwayo othizeni ozishitntshe ibala lesikhumba sakhe esimnyama ngemithi egcotshwayo namaphilisi ngoba efuna “ukukhanyana” abempofu. Kudala ke yabakhona lento le ebantwini yokuzonda ubumnyama bethu solokho sagcindizelwa ondlebe zikhanya ilanga nezinwele zabo eziyephu yephu … Continue reading

Posted in Uncategorized

Kama Sutra is also a Zulu Verb by Not Your Average Zulu Guy

ART OF UKUBHEBHA PS: ANGISIYENA UCWEPHESHE WENKOMO Sonke sakhulu sazi ukuthi ukubhebhana ku involve(a) ukulala kwentombazane ibheke phezulu and umfana akhwele phezulu. So njengenjwayezo – sigcina senza njalo. Ucansi lufuna i spice and i variety iyona eyenza ama spices amnandi. … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Men’s Sexual Responsibility – by Not Your Average Zulu Guy

Men’s Sexual Responsibility Kuyiqiniso elingenakuphikwa ukuthi amadoda iwona athanda ukubhebha more than abantu besifazane.  Kodwa thina madoda asiqapheli izinto ezidingwa omama ngoba sisuke sijahe ukukhwela.  Ngibone kungcono ukuthi ngibeke lemigomo elandelayo. NB: Angisiyena uchwepheshe ekubhebhaneni.. Kumele umkhumthaze emini ka bha … Continue reading

Posted in Uncategorized

PLEASE SEND YOUR WRITING

You can send your writing to mynunuza@gmail.com. We don’t pay. This is a public service to promote free thinking, creative writing and sexual health. We are currently understaffed but we will post new material soon.  

Posted in Uncategorized

Ukubaluleka kweClitoris – by Explorer

Ngakhula ingaziwa lento ekuthiwa yiclitoris. Abanye bayibiza ngobhontshisi wesitho sangasese somuntu wesifazane. Kodwa, angilizwisisi kahe leligama elithi ‘bhontshisi’, sengathi iwukudla ekumele kuhlafunwe. Noma nje mhlawumbe ukuthi angilijwayele; so ke ngisebenzisa leli elithi clitoris. Ngisakhula ucansi lwaluyinto egxile kakhulu ngokwenzeka ngaphakathi … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments