Category Archives: Men giving pleasure

Articles by men who love to give pleasure and how they do it

Men to Men – Musani ukudlala ngabesimame, yenzani into esile! by NDU4LYF

Please follow the link Click Here To Go To Ndu4Lyf isiZulu Sex Stories Blog http://ndumisosimisokhumalo.blogspot.com/2010/09/men-2-men.html Madoda musani ukudlala ngabantu besimame nize nivuke ekuseni nizelule sengathi lukhulu enilwenzile kanti lutho. Okokuqala nje musani ukuchatha ngeSunlight Soap. Uma uyindoda chatha ngembiza yokushubisa … Continue reading

Posted in Men giving pleasure | 2 Comments

Soka-ritis: I am not addicted; I’m just a soka – by Gotta Love Me

Nginenkinga bakwethu. Anganeliseki yisifazane. Ngahleka ngacishe ngaqhephuka ngenkathi uTiger Woods ebanjwa kwathiwa unesex addiction. Amanga ahlaza cwe lawo. Ukube weza kumina ngizomu siza ngaleyotherapy ndini eyafika nabelungu ngangizothi kuye “Bra, listen here, this is not something you can help. It’s … Continue reading

Posted in Men giving pleasure, Personal Testimony | 2 Comments