HARD TO FIND – BY NAUGHTY ANGEL [HOT CONFESSIONS]

HOT CONFESSION

Ngithanda indoda engisebenza nayo. Mude, namashiye amahle, neminwe emide ebonakalayo ukuthi ubhuti uyizanakelela. Ngelinye ilanga besihleli senza umsebenzi, eseceleni kwami, ngilizwa igazi lami ligijima uma esondela kimi ebuza imibuzo mayelana nomsebenzi. Uma enganakile, ngimubuka phansi phezulu, ngenyuke ngebhulukwe nomzimba wakhe njalo; amathanga, izinqa, umhlane, izingalo, intamo… Ngamehlo engqondo ngibone sengathi uzophenduka, angisingathe, angiqabule kamnandi, sibukane emhlweni singakhulumi lutho. Ngifise sengathi angalifaka ulwimi lakhe emlonyeni wami, ngizwe ukufudumala nobumanzi balo, alimunce okwebele, alikhothe okwento emnandi ezulisa ikhanda. Ngebhadi, angeke kwenzeke, ushadile.

About My Nunuza (My Sweetie Pie)

Sex is about pleasure; sex is a thrill. Share your views. Kodwa ungakhohlwa ukucondomiser... If you want to submit an article on your sexual experiences, views, questions, or poetry thumela i-email ku MYNUNUZA@GMAIL.COM No fiction, asinazi noma nizoveza izindaba zabantu undercover please! Writing Rules: Max. 350 words For now we can only cater for submissions in Xhosa, Zulu and slang with a mix of English.
This entry was posted in Hot Confessions, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to HARD TO FIND – BY NAUGHTY ANGEL [HOT CONFESSIONS]

  1. musa says:

    umyekelani, mqhoqhobele

Comments are closed.