IMITHETHO YOKUDLA INKOMO (HAYI LEDLA UTSHANI) by Not Your Average Zulu Guy

1.Qinisekisa ukuthi inkomo yomgitshelwa imanzi.

2. Uma seyimanzi, yivule ngezandla zombili. Uma unesibindi faka ulimi
lwakho uma ungenaso faka iminwe emithathu bese umukhuhlakhuhla
ngayo. Uyifake, uyikhiphe, uyifake, uyikhiphe kuze kufike lapho ingquza
yomkhwelwa iba noketshezi. Qhubeka umukhuhle kuze kufike lapho inkomo
yakhe ithi hlwepe, hlwepe, hlwepe, umgitshelwa lapho usethuka engaqedi.

 

3. Ngalesosikhathi-ke umgitshelwa kufanele ukuba uselungele ukukhwelwa.
Qinisekisa ukuthi ipipi lakho liqhanyelwe. Uma liqhanyelwe lifanele

liqine, likhukhumale futhi libonakale.

4.Uma ipipi lakho lingakami kahle, mucele ukuthi alifake emlonyeni. Ungafosti.
  Qaphela: ubumnandi bomlomo bungakwephula iqolo, uqaphele ukuthi
ungathululi isidoda ngaphambi kokudla inkomo.

5. Uma ipipi lakho selimi kahle, sekuyisikhathi-ke sokuthi uyijabulise inkomo.

6. Faka ipipi phakathi enkomeni kancane-kancane. Ukuqinisekisa ukuthi
  ingene kahle yonke, vula amathanga omgitshelwa bese ubeka amadolo akhe
  emahlombe akho. Lokho kubizwa ngokuthi ukungenisisa. Ngalesosikhathi
  umgitshelwa kufanele akubize ngegama. Uma engakakubizi ngegama kusho
ukuthi awukenzi zona. Yehla kugibele mina!

7. Qhubeka uma kusahamba kahle.

8.Mawuchama kufanele uklewule njengembuzi ithelwe ngedokwe
elishisayo, uthi “Ngquza weeeeeee!!!!” Uma ukwazi thuka ungaqedi.

 

About My Nunuza (My Sweetie Pie)

Sex is about pleasure; sex is a thrill. Share your views. Kodwa ungakhohlwa ukucondomiser... If you want to submit an article on your sexual experiences, views, questions, or poetry thumela i-email ku MYNUNUZA@GMAIL.COM No fiction, asinazi noma nizoveza izindaba zabantu undercover please! Writing Rules: Max. 350 words For now we can only cater for submissions in Xhosa, Zulu and slang with a mix of English.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.