MZALA WAMI (SHORT STORY) by Fantasy Traveller

Mzala wami

Mzala! Ngiyethemba nisaphila nabantwana.

Nami ngiyaphila noma umkhuhlane wobusika ucishe wedlula nami nje. Ngahamba kahle nangalelalanga noma ngaze  ngafika ngakusasa ekhaya ngenxa yetransport. Ngahlala ewaiting room kwaze  kwashaya u 21h00 ebusuku lingafiki ibhasi.

Cabanga-ke mzala ngingedwa nje  umuntu wesifazane. Ngangizokuba ukudla kwezinswelaboya ukuba akuqhamukanga umfana wakwaCele laphaya eNgudwini ngamcela ukuba asale eseyongifihla kwakhe.

Wangiphatha kahle bakithi loyamfana. Bheka ngoba ngageza ngamanzi  afudumele, wanginika nokudla. Inkinga nje yaba ukuthi indawo yakhe incane, nombhede wakhe wenele umuntu oyedwa vo. Ngenxa yaleso sizathu, kwadingeka ukuba sicuphisane, siphambane ukuze senele.

Cabanga-ke angifake naphenti  mzala ngenxa yokuthi engabe kade ngilifakile ngase ngiliwashile. Ngesizathu  sokukhathala ngasheshe ngazumeka.

Angazi ukuthi ngase ngilale isikhathi esingakanani ngenkathi ngiphaphama ngizithola sengifile ukuqhanyelwa kanti okungumfana sekuvele kwangivula imilenze kwangingena ngolimi esibunjini samanzi te!

Ngangithi ngizoziba kube  sengathi angizwa lutho.

Ngehluleka nokho, ngazithola sengiyivule kakhulu  imilenze ngenkathi sengizwa amadevu netshebe yakhe kungihuqa emsunwini.  Ngaleyonkathi umthondo wakhe owawuqondene namabele wawusuqine okobhoko uqobo, usushisa bhe.

Ngethuka senguwubhambe ngazo zombili maqede ngawuxhuma  emlonyeni. Angazi ukuthi sancelana isikhathi eside kangakanani,  engikukhumbulayo nje ukuthi ngagcina sengilele ngibheke phezulu, umfana eseguqe phezu kwami esengene shi ngekhanda phakathi kwemilenze yami, ulimi lwakhe lwehla lwenyuka esibunjini sami esasesiqumbile wukuqhanyelwa.

Nami  ngaqhubeka nokuwubamba ngomlomo umthondo wakhe ngilokhu ngidlalisa kancane amasende ayesevuvuke ungafunga ukuthi yibhola lomphebezo, ngingasaphathi okuyikhingqi lakhe. Ngangithi ngizomtshela alukhiphe ulimi ngenkathi sekuthi mangithunde. Kodwa ngenxa yokuthi umthondo wawugcwele emlonyeni wami ngehluleka, ngavele ngamthundela khona emlonyeni.

Angibazi lobuya bumnandi  wemzala!

Ngangithi uzophakama angithethise, kodwa waziqhubekela  nokungikhotha. Anginakanga ukuthi naye useyathunda. Ngamuzwa egquma nje  okomuntu ophelelwa wumoya kanti nakho sekuyangithundela emlonyeni okungumfana. Kwasishaya sagcwala sonke okuyisigwadi isidoda emlonyeni maqede kwalala ja nami ngazumeka.

Salala singasembathanga singacimanga nesibani. Saze saphashanyiswa ngamakhaza antathakusa. Wavele wajika umfana walala waqondana nami manje,  maqede wangigona sanamathelana wangixhuma ulimi. Ngathi ngethuka wabe  esengibuyise ngaphezulu sesibhebhana.

Hhayi yiciko loyamfana mzala ngiyakutshela. Akadle ngakufequza. Ngathi mina ngiyazibulala ngokufenda,  yena wayenyakaza kancane egudla kuphela umsunu ngekhingqi sengathi uxabene  nawo nje qha.

Lapho-ke esekweqe amehlo wena owabona umuntu egeqwa yisisu. Ngaze ngesaba sengathi uzofela ngaphansi kwami. Ngaqhubeka nokufenda slowly sengilingisa yena. Ngezwa ngigedezela umzimba wonke maqede ngoma ngaqonda thwi kuhle kwenyoka. Hhayi angikwazi lokhuya kuthunda mzala. Kwangiguqula kancane okungumfana kwangibhekisa phezulu, kwawufaka, kwangibhebha futhi.

Lapho-ke nomthondo wakho usuyacwebezela. Ngaleyonkathi mina sengiyisidumbu nje. Kwanyakaza kabili kathathu kwangathi kuyaqhela, kanti sekungithela ngesidoda. Ngangithi ngiyasha. Kwavuka kwangesula ngesikhulu isineke lesi  nakho kwazesula maqede sazumeka futhi.

Ngavuka seliphakeme ilanga, okungumfana sekuhambile kwaya emsebenzini. Kwashiya sekungilungiselele yonke into. Phezu kwetafula kwakushiye incwajana eyayingitshela ukuthi uma  sengihamba ngiyowubeka kuphi ukhiye.

Futhi bakithi, ngiyokhohlwa ngifile.

Hhayi mzala, angime, ezimnandi azipheli. Ukhonze kumalume.

Yimina umzala wakho,

Thobzaza

 

About My Nunuza (My Sweetie Pie)

Sex is about pleasure; sex is a thrill. Share your views. Kodwa ungakhohlwa ukucondomiser... If you want to submit an article on your sexual experiences, views, questions, or poetry thumela i-email ku MYNUNUZA@GMAIL.COM No fiction, asinazi noma nizoveza izindaba zabantu undercover please! Writing Rules: Max. 350 words For now we can only cater for submissions in Xhosa, Zulu and slang with a mix of English.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to MZALA WAMI (SHORT STORY) by Fantasy Traveller

  1. Masiya says:

    Lolz nyc bt perfct waqubeka nohambo lakho?

Comments are closed.