Ubuhle nobubi? by Confident Black Woman

Cha, impela, abantu banezimanga.

Ngivuke namhlanje kuthiwa kukhona usozaziwayo othizeni ozishitntshe ibala lesikhumba sakhe esimnyama ngemithi egcotshwayo namaphilisi ngoba efuna “ukukhanyana” abempofu.

Kudala ke yabakhona lento le ebantwini yokuzonda ubumnyama bethu solokho sagcindizelwa ondlebe zikhanya ilanga nezinwele zabo eziyephu yephu ezingaqhineki kuhle komsila wehashi.

Sikhule nje o-anti bethu be tshabukile, beshile ebusweni ngenxa yoku-creamer, izikhumba zabo ziphenduke u-pink no-black yilemithi abaziphoshonga ngayo kuze umuntu omnyama abonwe njengo muntu omuhle kumele afane nekhaladi akhanye njenge thanga lasebusika.

Kodwa ke, nathi bantu bendabuko sinakho vele ukuthi sibaphakamisele phezulu osisi abampofu, kuthiwa phela isikhumba sabo sifresh okwepentshisi; uma intombi imhlophe iyabatshazwa, inconywe kuthiwe ‘waze wamuhle engathi ugeza ngobisi’.

Nathi ke, sesi funa ukukhanya, siziphaphathekise ngeLemon Light kanye  neLight Brown, uporishi wezicathulo. Sizenza lezizinto ngamagama okuthi sifuna ukuba iziphalaphala. Kodwa okusalayo ukuthi libukelwa phansi ibala elimnyama. Umuntu angazalwa enebala elimnyama wenze elikhulu icala ngobumnyama bakhe.

Kulezizinsuku zeHollywood, nobukhazikhazi bemodelling nobuceleb abantu abaningi bakholelwa ukuthi umuntu omuhle kumele afane ncamashi namacelebs avela njalo komabonakude. Imphumela yalokhu ukuthi sithola odade bethu beziqhathanisa njalo nezintokazi ezifana noBeyonce noAlicia Keys I might add bafana nabelungu.

Angazi noma kunento ethi labantu abalusweli uthando nocansi ngoba nakhu bempufo befake nama-weave acishe afane nezinwele zabelungu?

Kodwa uma usubhekisisa kahle, amantombazane amahle, impela lawa ampofu yiwo wona lawa axhashazwa amadoda ngoba phela asuke efunela ubuhle kuphela.

Angisho ukuthi wonke ayaxhashazwa futhi angisho ukuthi uma ungempofu wena uzothola uthando lwangempela.

Kodwa mawubhekisisa izinsizwa ziyathanda ukuthi zigijimise  intombi enhle ziyishele sengazuthi akaze zithande omunye umuntu kodwa futhi uma isimuvumile leyontombi aphinde abhoreke ubhuti ngoba phela use-phruvile ebanganini ukuthi naye angayithola lentombi le.

Enye into futhi, amadoda anokucabanga ukuthi amantombazane akhanyayo awanawo ubuhlakani, acabanga  ukuthi  aphilela nje ukubukwa ashelwe anconywe ngobuhle.

Kanti ibala ufuzo, alihlangene nokunye.

At the end of the day, ucansi luyafana, akukho nkomo ehlukile ngoba nakhu yona ikhanya.

Ngaphezu kwalokho nje, iningi labantu besilisa bamanje baheheka kakhulu uma bebona ukuthi

nawe uzithembile, futhi awulandeli yinoma yini enzekayo emhlabeni.

About My Nunuza (My Sweetie Pie)

Sex is about pleasure; sex is a thrill. Share your views. Kodwa ungakhohlwa ukucondomiser... If you want to submit an article on your sexual experiences, views, questions, or poetry thumela i-email ku MYNUNUZA@GMAIL.COM No fiction, asinazi noma nizoveza izindaba zabantu undercover please! Writing Rules: Max. 350 words For now we can only cater for submissions in Xhosa, Zulu and slang with a mix of English.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.