Soka-ritis: I am not addicted; I’m just a soka – by Gotta Love Me

Nginenkinga bakwethu. Anganeliseki yisifazane.
Ngahleka ngacishe ngaqhephuka ngenkathi uTiger Woods ebanjwa kwathiwa unesex addiction.

Amanga ahlaza cwe lawo. Ukube weza kumina ngizomu siza ngaleyotherapy ndini eyafika nabelungu ngangizothi kuye

“Bra, listen here, this is not something you can help. It’s built into every man; it’s called uyisoka; soka-ritis, if you want to make it a sickness. And you can’t do jack about it.”

There is no cure ke for soka-ritis. Indoda iyindoda; sidalelwe yone lento le.

Damn right yes I said it.

Iintombi zami futhi ngizithanda zonke. Yimbi kabi lento yokuthi thina esizithandela ukusharisha uthando kuthiwe siyizinja; siyaxhaphaza.

Ayikho intombi engake ngayi shiya inganelisekanga.

Lalela ni ke, ukuthi ngiyazi ukuthi abantu besifazane abavamisile ukuyikhuluma indaba yokuthi nabo bayazenza lezinto.

Futhi angingeni kuleyondawo ngaphandle kwecondom. Uyabo kubi la ngaphandle, kuyafiwa; so kubalulekile ukuthi abantu abanje ngami abaqonywa kalula ukuthi sizikhusele, kanye nalaba esibhebhana nabo.

About My Nunuza (My Sweetie Pie)

Sex is about pleasure; sex is a thrill. Share your views. Kodwa ungakhohlwa ukucondomiser... If you want to submit an article on your sexual experiences, views, questions, or poetry thumela i-email ku MYNUNUZA@GMAIL.COM No fiction, asinazi noma nizoveza izindaba zabantu undercover please! Writing Rules: Max. 350 words For now we can only cater for submissions in Xhosa, Zulu and slang with a mix of English.
This entry was posted in Men giving pleasure, Personal Testimony. Bookmark the permalink.

2 Responses to Soka-ritis: I am not addicted; I’m just a soka – by Gotta Love Me

  1. My Nunuza (Love in the time of urban zulu)

Comments are closed.