If walls could talk by A Soul

(this is a short fictional erotic story. we accepted it because it does not name anyone or specific places. we’re still a bit undecided on how to manage fiction submissions as we must be cautious in case people submit real names and events! but enjoy this one below)

Ngenhlanhla izindonga azinamehlo, azinamilomo; azihlebi.

Ukube kwakungenjalo mhlawumbe ngangi ngeke ngilale nendoda yomunye omuntu.

Kaze wathini kowakhe; waphosisa wathini kuze akhave ukuthi uyaphi kuwuMgqibelo, enjalo nje engalibuki ibhola nabangani ngamaweekend.

Angazi, angibuzanga. Kodwa ngangimufuna la.

Usuku lonke ubengishaya ngama-sms avuthayo; isisu sami sijikajika; amazwi akhe esho ukuthi akaneliseki yimi.

*Where r  u?*, ibuza isms?

*At home*, ngiphendule.

*When I saw u at the mall the other day I almost lost my mind. I had flashbacks to the last time we fkd*

Angiphendulanga masisha; phela nami ngangingasakwazi ukulikhohlwa lolosuku sehluleka ukuzibamba; ngiliphinda phinda ngamehlo engqondo. Yebo, ifilimu lami eliyimfihlo, elimnandi.

Kodwa emva kwalelolanga ngazitshela ukuthi angeke ngiphinde ngiye embhedeni nalomlisa ngoba phela bengisebenza nesithandwa sakhe.

Athumele enye i-sms;

*R u still there? I find u intriguing; let’s not kill this special thing 2 soon.*

Kwavele kwangazuthi ngizosangana ngekhanda; besengisola ukuthi ngiyamuthanda; ngifisa ukuthi ngingamucisha enhlizweni, kodwa, lento yethu ibishisa ngendlela eyisimingaliso.

Ngangizitshele ukuthi ngizoziphephisa kulesimo; ngamutshela ukuthi angeke ngikwazi ukuyiphinda lempazamo yokulala naye.

Kwakulukhuni phela ukubhekana nomkakhe sesihleli emamithingi emsebenzini; ngazi kahle ukuthi ngabhejwa umyeni wakhe.

Kodwa namhlanje, ngakhala khona kuleyo ngozi ngamuphendula –

*Missed u 2 b honest. If u want to come I won’t stop u*

Kwangaba nampedulo.

Ngadideka, ngithi Jesu wam kodwa, sengiyisilima salendoda; hawu, kodwa sengaba yisifebe yini.

Akuphelanga ngisho u-20 minutes, ngezwa ngokungqongqoza emnyango.

Asibanga sisamosha mazwi; imilomo yatholana; engiqabula ngendlela yokuthi ikhanda labadizzy; izandla zakhe zingiphulula umzimba wonke, sasondela ngasekwamelweni; izimpahla zisala epassage.

Kulelo kamelo, sisobabili, kungathi sisodwa emhlabeni, sihefu-hefuza, simoyizela; imizimba isongene okwalamashidi ebesiphezukwawo.

“Mmmmhhh, imunandi lento oyenzayo, ungangidedeli,” kwasho mina engiyisa ezulwini elincance ngepipi lakhe, lisho kamnandi ngaphakathi kumi. Ukushisa komzimba wakhe kungingena njengomfula ogeleza ngamandla emva kwezikhukhula; ngichichima imizwa.

Naye engibuka ngalowemehlo; kodwa, ayethini na? Kwakuwuthando noma nje  kwaku wukugculiseka kwendoda ikha kulowomthombo omnandi wesifazane? Kuleyomizuzu phela, waye ngowami.

Wangikha ngaphakathi, amathanga ami ngiwasonge emhlane wakhe; ngimuthe ngqi, ngingafuni sihlukane nakance. Wangikha. Wangikha. Sivuma ngazwi linye “oh… yes…  yes…”

Sisekuleyondawo; sezwa ngecellphone ikhala trrrrr trrrrrr trrrrrr.

Wangasuka phezu kwami; wayithatha wabheka iscreen.

“Nx, umkami uyazi; bengithe ngikhohlwe amaphepha emsebenzini.”

Aliphendule.

“Yebo dali; ngisendleleni ebuyayo manje. Uyazi lempatha engisebenza nayo ihambe nawo amafiles. So ngihambele ubala…”

Mhlawumbe ungazitshela ukuthi ngaphatheka kabuhlungu, noma mhlawumbe ngadinwa.

Cha; injalo into entshontshwayo; uyiba uyazi ukuthi akusiyo eyakho.

Walicima ucingo, walibeka eceleni.

“Now you really have my undivided attention,” esho engiqabula esidlathini.

Ngahleka, ngibe ngazi kahle ukuthi uzophuma egijima; ngicabange izimphahla zakhe ezifingqekile phansi.

Ngamubuka, inhliziyo yami ivuleke okwethafa; umlilo wami ungacisheki.

Ngaphendula “Thank god walls don’t talk hey.”

About My Nunuza (My Sweetie Pie)

Sex is about pleasure; sex is a thrill. Share your views. Kodwa ungakhohlwa ukucondomiser... If you want to submit an article on your sexual experiences, views, questions, or poetry thumela i-email ku MYNUNUZA@GMAIL.COM No fiction, asinazi noma nizoveza izindaba zabantu undercover please! Writing Rules: Max. 350 words For now we can only cater for submissions in Xhosa, Zulu and slang with a mix of English.
This entry was posted in Short stories and poems and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to If walls could talk by A Soul

  1. My Nunuza apologises for the lots of typos and errors in this story resulting in it being updated a million times. We’re trying to bring them fresh; which means carelessness creeps in.
    mynunuza.wordpress.com

  2. sithembiso says:

    cha in that case we sisi wawuthole umuntu wange mpela coz namanje ngeke ukhohlwe ,but anikabhebhani kahle kodwa just have time maybe kwi hotel and ama tip mnike lonke so that ezoyeka umfaz wakhe

  3. sonia says:

    THIS LIFE IS A CYCLE, WHEEL RADA, AM MARRIED, ABANTU ABATSHOTSHAYO AVE BESIVUTHISELA IMISHADO YETHU, AMADODA ETHU ABUYA ESEVUTHA ESENOTHANDO OLUPHINDIWE, BEBUKA INHLANHLA ABANAYO NGOKUBA NOMFAZI…….NOMA ESUKE ETHI UYAMNELISA MINA ANGIMNELISI, USUKE EFUNA NJE UKUSHITSHA LE KUKU AYILALA EVERYDAY……………………SIYABONGA ZICIMA,MAKHWAPHA,MASHENDE…..NIYOBONA MHLA NASHADA UKUTHI IZNYEMBEZI ZETHU ZIWELAPHI

Comments are closed.