Abesifazane abathandana bodwa (Lesbian Love) – by Black Female

Pic: FOTOCROM

Baningi abesimame asebezikhethele ukuthandana bodwa eskhathini samanje,

1.       babodwa abakwenza lokhu ngoba kuyi-fashion ( kudlisile),

2.       babodwa abakwenza ngobe bephathwe kabi ngabesilisa (abakhule nabo or izihlobo nabazali e.g. raped & molested),

3.       babodwa abadalwe bangabathandi nje nhlobo abesilisa, ngisho sebezama kanjani.

4.       bese abokugcina ilabo abafisa ukwazi ukuthi “ewu kazi kunjani ukuthandana nofana nawe” bese beqhubekela phambili.

Kumnandi kuyathokozisa njengalolonke uhlobo lothando kepha manje ok

pic: lananylope

ubabuhlungu uma umuntu ethole labo who are just interested on experimenting, cause they only play izingane zabantu and go back ekubeni iloku abayiko.

Kuphinde kube nabantu abalunyanyayo loluhlobo lothando babuze ukuthi weh ningathandana njani ningamantombazane kuphela. Well nake nazibuza lemibuzo phambilini?:

1.       Ngabe kumnandi kangakanani ukuthandana nomuntu omaziyo ukuthi uthandani? Njengomunye umuntu wesifazane phela.

2.       Kumnandi kangakanani ukuthandana nomuntu owaziyo ukuthi omunye umuntu wesifazane uthokoziswa yini empilweni?

3.       Kumnandi kangakanani ukuthola umuntu ozomthathisa okomngani wakho, isthandwa sakho nomndeni wakho abe yiko konke okudingwa nguwe empilweni?

Kuningi umuntu engakuchaza kuze kuse okuhle ngaloluhlobo lothando.

Njengazo zonke izinhlobo zothando lubanezinkinga, senziwa ilaba ababa othathekile yisho sebethandana namantombazane wodwa bawabhangqe.

Kodwa ekugcineni kosuku umuntu nomuntu unelungelo lokukhetha ukuthi ngubani afisa ukuthandana naye, noma kuthiwa isizathu yisiphi. Kumele siwumphakathi sizifundise ukuyeka ukugxeka abantu ngempilo abazikhethele yona, mubonise kepha ungagxeki.

Bese-ke kulokhu wonke umuntu ahlezi ezibuza kona, alukho ucansi olumnandi okudlula elomuntu wesifazane. Bayagculisana, bayazi ilaphi lakitazwa khona nokuthi ke usheshe uchame kumele enze njani. Uchama uphindelela okudlula loku mulele nobhuti lo. Cause most guys bazitshela ukuthi ucansi is about penetration; uze ushaye engathi uchamile, ujabulele ukungena nokuphuma kwalo. sekuyothi-ke ngelinye ilanga uzwe lento ongakaze uyizwa iphinde iphelele lapho. Bosisi uma ungakaze uchame kathathu kwi-round iyodwa I MEAN HAVE AN ORGASM lena ekitaza kamnandi ekushiya ukhathele…. Sesiyajabula-ke thina sesikuzwile  loko…..

About My Nunuza (My Sweetie Pie)

Sex is about pleasure; sex is a thrill. Share your views. Kodwa ungakhohlwa ukucondomiser... If you want to submit an article on your sexual experiences, views, questions, or poetry thumela i-email ku MYNUNUZA@GMAIL.COM No fiction, asinazi noma nizoveza izindaba zabantu undercover please! Writing Rules: Max. 350 words For now we can only cater for submissions in Xhosa, Zulu and slang with a mix of English.
This entry was posted in Women giving pleasure and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Abesifazane abathandana bodwa (Lesbian Love) – by Black Female

 1. indoda says:

  These words are so true… sometimes us guys can be soooooo clueless…. eish…..

 2. Lady-L says:

  Yah neh True that but I guess its easier if we have websites like this. Lapho sizofundiswa futhi sizwe different opinions from different people and understanding izinto ezithile ngempilo. Siyabonga to MyNunuza for the opportunity to voice out our comments.

 3. anonymas says:

  Yah neh that can be true but even males when you talk to dm about sex they can
  do you the way you like.

Comments are closed.