Men are for sharing?- By Plain Truth

Angisiboni isidingo sokuthi abesifazane balwele amadoda. It justs makes us all look desperate.
Sometimes abantu bakhonza indoda as if ingu thixo omncane emhlabeni. That’s just sad.
Uma ubhekisisa kahle hle langaphandle, ayashoda amadoda asile.

...meet me at the hotel...

Ngakho ke ayikho vele into esingayenza. Labo abasanelisayo uzothola ukuthi kokhona
nomunye omufisayo. Angisho ukuthi abantu abenze umathanda noma bangayihloniphi imizi yabantu;
sengikhuluma into engiyibonayo la ngaphandle.
Abanye bethu ukube asithandani namadoda amanye amantombazane ngabe silamba waya waya.
Uma eseqonyiwe wonke amadoda a-right kusala izidwedwe langa phandle and futhi angisho labo abangenamali.
Ngikhuluma ngamadoda in general angenamphatho noma besebenza kodwa uthole ukuthi bayashaya,
noma bayadakwa nome bayabheda nje ngasembhedeni.
Umuntu wesifazane ozethembile akadingi ukuthi eloku elwisana namanye amantombazane.
Uma ungazwani nokuthi ubuye agone abanye vele umushiye; kodwa khohlwa ukuthi uzobayeka abanye abafazi.
Sometimes ungathola ukuthi uthandana nomuntu ovutha bhe emubhedeni and siyamazi sonke; uma sihlangana nje ezindaweni, ema-awuthini, akulula ukumuyeka lowo muntu ngoba
awukhohlwa ukuthi uligijimisa kajani igazi lakho.
Angiyibeke sobala lento le – there are guys who are just good in bed and we all want to have it with them so don’t even bother to feel bad if he is you permanent. He will always come back to you.
Enye into ukuthi nathi futhi siyakwazi ukuwabhangqa amadoda.
Ngisho phela ngoba awuzukwazi ukuncika kumuntu oyedwa ube ungazi ukuthi iyophelela phi into yenu.
Ngiyazi ukuthi baningi abangeke bavumelane nalokhu engikushoyo; kodwa ngiyaphawula nje.

About My Nunuza (My Sweetie Pie)

Sex is about pleasure; sex is a thrill. Share your views. Kodwa ungakhohlwa ukucondomiser... If you want to submit an article on your sexual experiences, views, questions, or poetry thumela i-email ku MYNUNUZA@GMAIL.COM No fiction, asinazi noma nizoveza izindaba zabantu undercover please! Writing Rules: Max. 350 words For now we can only cater for submissions in Xhosa, Zulu and slang with a mix of English.
This entry was posted in STOP AND LISTEN!. Bookmark the permalink.

1 Response to Men are for sharing?- By Plain Truth

  1. thobilentaka says:

    Uma sigade ugawulayo nje kuphela . kobe siqedile! akageji phela, ushay abhuqe wemfazi! Ntaka

Comments are closed.