God Bless Obhuti baseAfrika, Amen! – by Woman of Africa

spicy...hot...

Ngicabanga ukuthi lento yama rights ne democracy iyabavuna abantu bethu besilisa.
selokhu kwathiwa siyalingana eSouth Africa, amadoda ethu asevama ukuwukhohlwa umsebenzi waleyampahla. Asevele aziba ukuthi siyathokozisana, sesiphana ngokuduba nokuncikisela.

Abanqeni nje ukufuna into kayi-1, bese bethi ya, bashise ubuthongo. Ngiyakholelwa ek’theni inkonzo idinga ibandla kanye nomfundisi. Bona nje abayingeni eyevangeli bashaya nje iverse kuphela kuvalwe inkundla! cha!

Kanti labobhuti bethu baseAfrica, abayazi yonke lento yamarights ne-equality. Bazi ukuthi kuyasetshenzwa la ngaphandle.

Kufukuzwa waya waya!

Laba bethu bakhala njalo ukuthi badlelwa amathuba nabantu besimame, into abayibonayo ukuthi bayahlushwa futhi nokuthi bavalelwa ngaphandle. Benjalo nje, bakhonze kabi ukwenaba bashaye urelax.

Kepha laba bokufika bayazi ukuthi kunzima langaphandle. kudla ezingelayo. basuka kude kabi, beqa imifula, bebalekela amasosha, belala esikhotheni so uma sebefika la bezwe kuthiwa “Mshini Wami” bakhala khona, bangabheki emuva.

Ngiyabancoma shame. Abazile ukuzodlala la.
Okwami nje ukukhuthaza obhuti bangakithi ukuthi abakhohlwe ukudla inkululeko yabo, badle thina ngoba bazosala bekhala uma sesithole abazosipha kancono.

Amen!

About My Nunuza (My Sweetie Pie)

Sex is about pleasure; sex is a thrill. Share your views. Kodwa ungakhohlwa ukucondomiser... If you want to submit an article on your sexual experiences, views, questions, or poetry thumela i-email ku MYNUNUZA@GMAIL.COM No fiction, asinazi noma nizoveza izindaba zabantu undercover please! Writing Rules: Max. 350 words For now we can only cater for submissions in Xhosa, Zulu and slang with a mix of English.
This entry was posted in STOP AND LISTEN!, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to God Bless Obhuti baseAfrika, Amen! – by Woman of Africa

  1. anonymas says:

    Cha wena sisi zikhulumele wena nothandiwe wakho
    mina angishayi ngiyakhuthuluza ekamelweni
    ngeke usinike esingaboni

  2. musa says:

    Can I send my sexull thought too

Comments are closed.